اطلاعات عمومی

محدودیت خرید ملک در ترکیه

بر اساس قانون مربوط به خرید املاک، محدودیتهای مشخص شده از این قرار است:

✔در قانون عمومی ترکیه یک شخص خارجی مجاز است حداکثر ۳۰ هکتار زمین غیرمنقول بخرد.

✔اتباع خارجی اجازه ندارند در مناطق ممنوعه نظامی و مناطق امنیتی، ملکی را خریداری کنند و برای اجاره کردن اینگونه مکان ها فقط با اجازه نامه مخصوص این امکان را خواهند داشت.

✔اشخاص حقیقی با توجه به مالکیت خصوصی، تا 10% از سطح کل زمین را می توانند به صورت غیر منقول و حق محدود به دست آورند.

✔در صورت اثبات توسط مقامات قانونی مربوطه، مبنی بر عدم مطابقت استفاده از ملک با اهداف خریداری آن حتی با وجود اینکه ملک جهت ساخت و ساز خریداری شده باشد، و در صورتی که در عرض ۲ سال در مورد هدف و برنامه ساخت و ساز به وزارت محیط زیست و شهرداری گزارش ندهند ممکن است توسط مقامات رسمی مربوطه تخلیه صورت بگیرد.

✔محدودیت هایی که در بالا ذکر شد، در مورد شرکتهای حقوقی که بر اساس قانون کشور خودشان تأسیس شده باشند معتبر نیست.